Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Standaard Uitgeverij nv

De administratieve zetel van Standaard Uitgeverij nv (hierna STANDAARD UITGEVERIJ) is gevestigd aan de Rijnkaai 100 / A11, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0426929860).

Informatie via de website

De op deze website getoonde informatie wordt door STANDAARD UITGEVERIJ met constante zorg en aandacht samengesteld. We proberen je correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden je altijd aan om de juistheid en volledigheid van informatie zelfstandig te verifiëren indien je twijfelt en voordat je er enige actie of nalaten op baseert.

STANDAARD UITGEVERIJ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening, waar nodig, te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke interesses en behoeften. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website, onze producten en diensten. In het geval wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kun je ons beleid op het vlak van privacy lezen in onze privacy statement.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Intellectuele eigendomsrechten en colofon

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van STANDAARD UITGEVERIJ. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en downloads. Het is daarom niet toegestaan de site of gedeelten daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STANDAARD UITGEVERIJ. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De copyright notitie en de naamsvermelding van medewerkers en rechthebbenden aan (een gedeelte van) een uitgave, de zogenaamde bronvermelding, kun je vinden in het colofon.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Antwerpen is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website zouden kunnen ontstaan.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoeken wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als je vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze website, kun je contact met ons opnemen.

Je kunt ons als volgt bereiken:

telefonisch op 03 285 72 00
via e-mail: info@standaarduitgeverij.be
via ons adres: Rijnkaai 100 / A 11, B – 2000 ANTWERPEN